Biografiska anteckningar om rabbinerna i Judiska församlingen i Stockholm 1780-1965

Handbok 11

Jehuda Löb (Levin Hirsch Levi), andre dokumenterade rabbin 1780-1795.

I inledningen till sin bibliografi över de svenska herdaminnena skriver Jan Appelquist att ”[d]e omfattande och utförliga svenska herdaminnena i de svenska och finländska stiften saknar motsvarighet i andra kyrkor”. Med andra kyrkor får man väl här främst förstå kristna kyrkor i Sverige och andra länder. Men påståendet gäller också för icke-kristna trossamfund verksamma i Sverige.

Det judiska trossamfundet är det icke-kristna trossamfund som varit verksamt längst i Sverige, snart i 250 år. Trots att judarna i Sverige i högsta grad bidragit till den fantastiska samhällsutveckling som Sverige haft sedan 1800-talets början, inte minst deras rabbiner och deras efterkommande, saknas idag en motsvarighet till den svenska kyrkans herdaminne över rabbinerna i Sverige.

Det här projektet syftar till att delvis råda bot på denna brist genom att på samma sätt som i svenska kyrkans herdaminnen teckna den Judiska församlingens i Stockholm rabbiners minne från det att den första tillträdde 1780 fram till 1965. Eftersom Judiska församlingen är en s.k. enhetsförsamling planeras arbetet även omfatta de ortodoxa rabbinerna.

Jag hade som arbetsnamn på projektet först Herdaminne över rabbinerna .... Utan att här gå in på detaljer är termen herdaminne här inte helt lyckad, varför den nuvarande rubriken valts istället.